Дългосрочни услуги

В ЦКОДУХЗ - Бургас се обслужват деца с увреждания и хронични заболявания, насочени от лекар, след като извърши оценка на медицинската необходимост от диагностика, лечение, рехабилитация и/или палиативни грижи.

Диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност се осъществяват от мултидисциплинарни екипи, всеки от които включва лекар, психолог, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, кинезитерапевти и други специалисти по здравни грижи. В зависимост от конкретния случай в екипа могат да бъдат включени и немедицински специалисти – логопеди, социални работници и др.

За всяко дете се съставя индивидуален медико-социален план за необходимите дейности и услуги по време на престоя на детето и след изписване от лечебното заведение.