Антикорупция

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

  • Чрез онлайн формата към Комисията по превенция и противодействие на корупцията;
  • По имейл на ;
  • На хартиен носител, чрез пощенска кутия, намираща се в сградата на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания;
  • На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания на адрес: град Бургас, ж.к. „Зорница”, улица „Урал” №1.

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • Три имена;
  • Вашия адрес за кореспонденция;
  • Телефон за контакт;
  • Данни за институциите, които вече сте информирали;
  • Адрес на електронната Ви поща.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Форма към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществява и чрез попълване на онлайн форма за подаване на сигнали към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България.

Процедура за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили в ЦКОДУХЗ  -гр. Бургас по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения ( ЗЗЛПСПОИН )

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

V. Приемане и регистриране на сигнали

Приемането и регистрирането на сигнала следва да се съобрази с това, дали е подаден писмено или устно.

Писмено подаденият сигнал може да се приеме и регистрира както от определения за целта служител на ЦКОДУХЗ – гр. Бургас, така и от външно за структурата физическo или юридическо лице.

Устните сигнали се приемат и регистрират единствено от служителя на ЦКОДУХЗ – гр. Бургас.

След получаване на сигнала служителят го завежда в регистъра, дава му пореден и входящ номер, и осъществява формален преглед с цел да установи дали подаденият сигнал попада в обхвата по чл. 3 от закона, а именно – дали засяга действия или бездействия, които са:

-  Незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актове на ЕС в областите, посочени в чл. 3 от закона;

-  Противоречат на предмета или на правилата и актовете на ЕС и областите, посочени в чл. 3 от закона;

Незабавно, след като определеният служител направи преценка, че сигналът попада в обхвата на чл. 3 от закона, се предприемат действия по генериране на УИН. За сигнали, постъпили в края на работното време на ЦКОДУХЗ – гр. Бургас, заявката за получаване на УИН се прави в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.

За получаване на УИН, служителят вписва в специално обособения прозорец, в страницата на КЗЛД следните данни:

-  Наименование и булстат на ЦКОДУХЗ - гр. Бургас

-  Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;

-  Предмет на сигнала ( съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от закона)

-  Начин на получаване на сигнала ( писмено или устно )

Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване за нередности или неудовлетвореност на потребители на съответните професионални или административни услуги на ЦКОДУХЗ – гр. Бургас.

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Интересни материали от сайта